Vreau card de membru!

Grefierii nu trăiesc suficient de mult să beneficieze de pensia de serviciu!

Având în vedere că în ședința de Guvern din data de 22 februarie 2023, a fost adoptat Proiectul de lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,

În spațiul mediatic au apărut diferite articole de presă prin care se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice privind acordarea unor noi pensii speciale sau crearea unor noi categorii de beneficiari de pensii speciale.

În acest sens, spre o corectă și reală informare a opiniei publice cu privire la dreptul la pensia de serviciu a grefierilor, emitem prezentul

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin noul proiect de statut al profesiei de grefier nu se introduc noi beneficiari de pensii de serviciu, ci se reorganizează categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete în acord cu modificările legislative cu impact asupra sistemului judiciar care au crescut substanțial atribuțiile și responsabilitățile acestei categorii profesionale, în principal prin transferul unor atribuții nejurisdicționale de la magistrați la grefierul judiciar și la grefierul de ședință, referitoare la judecata în primă instanţă şi în căile de atac, cum ar fi, cu titlu de exemplu, identificarea și prezentarea problemelor de drept incidente în cauză, din punctul de vedere al legislației aplicabile, practicii judiciare relevante, inclusiv al deciziilor CCR, al deciziilor obligatorii ale ICCJ și al deciziilor CEDO, respectiv ale CJEU, elaborarea unei sinteze a actelor de sesizare a instanței sub aspectul apărărilor formulate de părți, precum și a probelor propuse, realizarea unei documentări cu privire la legislația aplicabilă, doctrina și jurisprudența relevantă, stabilirea cuantumului taxei de timbru datorate, întocmirea situației materiale a solicitanților de ajutor public judiciar, măsuri pentru verificarea îndeplinirii procedurii de citare și pentru verificarea lucărilor necesare bunei desfășurări a activității de judecată, etc.

Astfel, s-a impus o ierarhizare a funcțiilor care compun categoria profesională în acord cu noile atribuții și realitățile din instanțe și parchete, iar funcțiile de grefier, grefier-arhivar, grefier-registrator, grefier statistician și grefier documentarist se transformă în funcții de grefier judiciar, grefier de ședință și grefier, pe care vor fi încadrate aceleași persoane care ocupă în prezent funcțiile astfel cum sunt reglementate în Legea nr. 567/2004 – actualul statut al profesiei de grefier.

În ceea ce privește dreptul la pensia de serviciu a grefierilor, se impun următoarele precizări:

Grefierii beneficiază de dreptul de pensie de serviciu, iar nu pensie specială, fiind vorba practic de o pensie ocupaţională, după cum este denumită în Uniunea Europeană, ca recompensă a zecilor de ani în care și-au desfășurat activitatea în slujba justiției, într-un regim strict de interdicții și incompatibilități pe care alte categorii profesionale nu îl au.

Pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete pensia de serviciu a fost acordată prin Legea nr. 567/2004 în perioada de preaderare a României la UE în conformitate cu disp. art. 53 din Constituție, acestei categorii de personal fiindu-i restrâns exercițiul unor drepturi și libertăți cetățenești, interdicții prevăzute în cuprinsul art. 77 din această lege și în codul deontologic.

Astfel, funcțiile ocupate de personalul de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice şi a funcţiei de formator în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, salariul reprezentând singura sursă de venit, grefierilor fiindu-le interzis:

a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau la alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic;

e) să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic.

În exercitarea profesiei sale, personalul de specialitate din instanțe și parchete trebuie să manifeste competenţă, imparţialitate şi celeritate, fiind obligat să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii justiţiabililor ori prestigiului justiţiei, să servească în mod loial autoritatea judecătorească, să nu dezvăluie sau să folosească pentru alte scopuri decât cele legate de exercitarea profesiei informaţiile obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii profesionale, să se abţină de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la influenţe, nu poate pretinde sau primi cadouri ori servicii, privilegii sau avantaje, atât pentru sine, cât și pentru altul și nu îi este permis să acorde consultaţii juridice, încălcarea acestor interdicții atrâgând răspunderea disciplinară, civilă și chiar penală.

Rațiunea acordării acestui drept este necesară, justificată şi legală, pensia de serviciu pentru grefieri a fost acordată ca o compensare pentru restrângerea unor drepturi şi libertăți şi instituirea unor interdicții şi incompatibilități prin statutul special care reglementează această categorie de personal, direct proporțional cu activitățile specifice funcției – personalul auxiliar de specialitate participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție alături de magistrați.

Eliminarea pensiei de serviciu pentru grefieri nu poate avea loc întrucât este un drept câștigat, iar Statul Român ar trebui să despăgubească persoanele care nu ar mai beneficia de acest drept pentru anii petrecuți sub regimul interdicțiilor și al incompatibilităților.

În cazul în care se dorește modificarea condițiilor de pensionare și acordarea pensiei numai pe baza principiului contributivității, Statul Român trebuie:

– să adopte de urgență o propunere legislativă prin care să includă instanțele și parchetele în categoria locurilor în care personalul își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebite și recunoașterea categoriei noastre profesionale ca desfășurându-și activitatea în condiții deosebite, în accepțiunea legii nr. 127/2019;

– să acorde lunar o sumă compensatorie direct proporțională cu limitarea drepturilor prin menținerea interdicțiilor și a incompatibilităților, perioadă în care personalul nu poate să își sporească altfel veniturile și nu poate contribui suplimentar la sistemul de pensii, pentru a da posibilitatea categoriei noastre de personal să își plătească o pensie în sistemul privat;

– să elimine interdicțiile și incompatibilitățile și să adopte o măsură reparatorie pentru despăgubirea acestei categorii de personal pentru perioada în care i-au fost îngrădite și restrânse drepturile, respectiv perioada în care și-a desfășurat activitatea sub regimul interdicțiilor și incompatibilităților.

Dreptul la pensia de serviciu pentru grefieri a suferit modificări drastice, după cum urmează:

  • în anul 2004, dreptul a fost acordat necondiționat de vreo limită de vârstă, însă condiționat de o vechime de 25 de ani în specialitate;
  • în anul 2010 dreptul a fost tăiat nelegal, fiind recâștigat pe cale judecătorească;
  • în anul 2015, dreptul a fost reintrodus însă condiționat de acordarea la împlinirea vârstei de 60 de ani și de îndeplinirea condiției de 25 de ani în specialitate;
  • în anul 2017, prin OUG nr. 59/2017 a fost modificat cuantumul pensiei de serviciu, în sensul că nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizației pentru limită de vârstă. Practic, ultimul salariul net în plată, având în vedere că din anul 2018 nu au mai avut loc majorări salariale pentru categoria noastră de personal.

Ce mai trebuie punctat, este faptul că pensia grefierilor are componentă contributivă, în sensul că o parte este calculată pe legea pensiilor de stat prin raportare la principiul contributivității, iar diferența compensatorie pentru pensia de serviciu este acordată și suportată din bugetul de stat.

Din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice (detalii aici), numărul fizic de pensionari din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, beneficiari ai Legii nr. 567/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 130/2015, este de 1724 grefieri la finele anului 2021, fiind în curs de actualizare datele pentru anul 2022.

Așa cum se poate observa, există o scădere de la an la an a numărului de grefieri beneficiari ai pensiei de serviciu, respectiv o scădere cu 59 persoane în anul 2021 față de anul 2020 și cu 76 persoane față de anul 2019.

Tot din date statistice oficial furnizate de către Casa Națională de Pensii Publice, pensia medie a unui grefier este de 4.839 lei, din care suma de 2.474 lei este pe contributivitate, iar suma de 2.655 lei este suportată din bugetul de stat.

Curtea Constituțională a României a statuat deja că „pensiile de serviciu se bucură de un regim juridic diferit în raport de pensiile speciale acordate în regimul public de pensii”, tocmai din cauza interdicțiilor şi incompatibilităților impuse de lege magistraților, care sunt identice şi pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe şi parchete.

Or, modificarea acestui drept poate avea consecințe negative asupra tuturor cetățenilor care ajung să fie justițiabili, calitatea actului de justiție poate avea de suferit, întrucât o atare modificare legislativă este de natură să afecteze siguranța activității desfășurate în sistemul de justiție prin atingerea adusă garanțiilor sociale recunoscute personalului din justiție, fără de care activitatea “autorității judecătorești” nu poate fi organizată și desfășurată.

În acest context normativ, este evident că o nouă modificare a pensiei de serviciu ar contraveni flagrant principiului predictibilității cadrului normativ şi privează categoria noastră profesională de o minimă stabilitate financiară pe termen scurt şi mediu, atât în viața activă, cât și după pensionare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Grefierii nu trăiesc suficient de mult să beneficieze de pensia de serviciu!

Având în vedere că în ședința de Guvern din data de 22 februarie 2023, a fost adoptat Proiectul de lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,

În spațiul mediatic au apărut diferite articole de presă prin care se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice privind acordarea unor noi pensii speciale sau crearea unor noi categorii de beneficiari de pensii speciale.

În acest sens, spre o corectă și reală informare a opiniei publice cu privire la dreptul la pensia de serviciu a grefierilor, emitem prezentul

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin noul proiect de statut al profesiei de grefier nu se introduc noi beneficiari de pensii de serviciu, ci se reorganizează categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete în acord cu modificările legislative cu impact asupra sistemului judiciar care au crescut substanțial atribuțiile și responsabilitățile acestei categorii profesionale, în principal prin transferul unor atribuții nejurisdicționale de la magistrați la grefierul judiciar și la grefierul de ședință, referitoare la judecata în primă instanţă şi în căile de atac, cum ar fi, cu titlu de exemplu, identificarea și prezentarea problemelor de drept incidente în cauză, din punctul de vedere al legislației aplicabile, practicii judiciare relevante, inclusiv al deciziilor CCR, al deciziilor obligatorii ale ICCJ și al deciziilor CEDO, respectiv ale CJEU, elaborarea unei sinteze a actelor de sesizare a instanței sub aspectul apărărilor formulate de părți, precum și a probelor propuse, realizarea unei documentări cu privire la legislația aplicabilă, doctrina și jurisprudența relevantă, stabilirea cuantumului taxei de timbru datorate, întocmirea situației materiale a solicitanților de ajutor public judiciar, măsuri pentru verificarea îndeplinirii procedurii de citare și pentru verificarea lucărilor necesare bunei desfășurări a activității de judecată, etc.

Astfel, s-a impus o ierarhizare a funcțiilor care compun categoria profesională în acord cu noile atribuții și realitățile din instanțe și parchete, iar funcțiile de grefier, grefier-arhivar, grefier-registrator, grefier statistician și grefier documentarist se transformă în funcții de grefier judiciar, grefier de ședință și grefier, pe care vor fi încadrate aceleași persoane care ocupă în prezent funcțiile astfel cum sunt reglementate în Legea nr. 567/2004 – actualul statut al profesiei de grefier.

În ceea ce privește dreptul la pensia de serviciu a grefierilor, se impun următoarele precizări:

Grefierii beneficiază de dreptul de pensie de serviciu, iar nu pensie specială, fiind vorba practic de o pensie ocupaţională, după cum este denumită în Uniunea Europeană, ca recompensă a zecilor de ani în care și-au desfășurat activitatea în slujba justiției, într-un regim strict de interdicții și incompatibilități pe care alte categorii profesionale nu îl au.

Pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete pensia de serviciu a fost acordată prin Legea nr. 567/2004 în perioada de preaderare a României la UE în conformitate cu disp. art. 53 din Constituție, acestei categorii de personal fiindu-i restrâns exercițiul unor drepturi și libertăți cetățenești, interdicții prevăzute în cuprinsul art. 77 din această lege și în codul deontologic.

Astfel, funcțiile ocupate de personalul de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice şi a funcţiei de formator în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, salariul reprezentând singura sursă de venit, grefierilor fiindu-le interzis:

a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau la alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic;

e) să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic.

În exercitarea profesiei sale, personalul de specialitate din instanțe și parchete trebuie să manifeste competenţă, imparţialitate şi celeritate, fiind obligat să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii justiţiabililor ori prestigiului justiţiei, să servească în mod loial autoritatea judecătorească, să nu dezvăluie sau să folosească pentru alte scopuri decât cele legate de exercitarea profesiei informaţiile obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii profesionale, să se abţină de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la influenţe, nu poate pretinde sau primi cadouri ori servicii, privilegii sau avantaje, atât pentru sine, cât și pentru altul și nu îi este permis să acorde consultaţii juridice, încălcarea acestor interdicții atrâgând răspunderea disciplinară, civilă și chiar penală.

Rațiunea acordării acestui drept este necesară, justificată şi legală, pensia de serviciu pentru grefieri a fost acordată ca o compensare pentru restrângerea unor drepturi şi libertăți şi instituirea unor interdicții şi incompatibilități prin statutul special care reglementează această categorie de personal, direct proporțional cu activitățile specifice funcției – personalul auxiliar de specialitate participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție alături de magistrați.

Eliminarea pensiei de serviciu pentru grefieri nu poate avea loc întrucât este un drept câștigat, iar Statul Român ar trebui să despăgubească persoanele care nu ar mai beneficia de acest drept pentru anii petrecuți sub regimul interdicțiilor și al incompatibilităților.

În cazul în care se dorește modificarea condițiilor de pensionare și acordarea pensiei numai pe baza principiului contributivității, Statul Român trebuie:

– să adopte de urgență o propunere legislativă prin care să includă instanțele și parchetele în categoria locurilor în care personalul își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebite și recunoașterea categoriei noastre profesionale ca desfășurându-și activitatea în condiții deosebite, în accepțiunea legii nr. 127/2019;

– să acorde lunar o sumă compensatorie direct proporțională cu limitarea drepturilor prin menținerea interdicțiilor și a incompatibilităților, perioadă în care personalul nu poate să își sporească altfel veniturile și nu poate contribui suplimentar la sistemul de pensii, pentru a da posibilitatea categoriei noastre de personal să își plătească o pensie în sistemul privat;

– să elimine interdicțiile și incompatibilitățile și să adopte o măsură reparatorie pentru despăgubirea acestei categorii de personal pentru perioada în care i-au fost îngrădite și restrânse drepturile, respectiv perioada în care și-a desfășurat activitatea sub regimul interdicțiilor și incompatibilităților.

Dreptul la pensia de serviciu pentru grefieri a suferit modificări drastice, după cum urmează:

  • în anul 2004, dreptul a fost acordat necondiționat de vreo limită de vârstă, însă condiționat de o vechime de 25 de ani în specialitate;
  • în anul 2010 dreptul a fost tăiat nelegal, fiind recâștigat pe cale judecătorească;
  • în anul 2015, dreptul a fost reintrodus însă condiționat de acordarea la împlinirea vârstei de 60 de ani și de îndeplinirea condiției de 25 de ani în specialitate;
  • în anul 2017, prin OUG nr. 59/2017 a fost modificat cuantumul pensiei de serviciu, în sensul că nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizației pentru limită de vârstă. Practic, ultimul salariul net în plată, având în vedere că din anul 2018 nu au mai avut loc majorări salariale pentru categoria noastră de personal.

Ce mai trebuie punctat, este faptul că pensia grefierilor are componentă contributivă, în sensul că o parte este calculată pe legea pensiilor de stat prin raportare la principiul contributivității, iar diferența compensatorie pentru pensia de serviciu este acordată și suportată din bugetul de stat.

Din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice (detalii aici), numărul fizic de pensionari din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, beneficiari ai Legii nr. 567/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 130/2015, este de 1724 grefieri la finele anului 2021, fiind în curs de actualizare datele pentru anul 2022.

Așa cum se poate observa, există o scădere de la an la an a numărului de grefieri beneficiari ai pensiei de serviciu, respectiv o scădere cu 59 persoane în anul 2021 față de anul 2020 și cu 76 persoane față de anul 2019.

Tot din date statistice oficial furnizate de către Casa Națională de Pensii Publice, pensia medie a unui grefier este de 4.839 lei, din care suma de 2.474 lei este pe contributivitate, iar suma de 2.655 lei este suportată din bugetul de stat.

Curtea Constituțională a României a statuat deja că „pensiile de serviciu se bucură de un regim juridic diferit în raport de pensiile speciale acordate în regimul public de pensii”, tocmai din cauza interdicțiilor şi incompatibilităților impuse de lege magistraților, care sunt identice şi pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe şi parchete.

Or, modificarea acestui drept poate avea consecințe negative asupra tuturor cetățenilor care ajung să fie justițiabili, calitatea actului de justiție poate avea de suferit, întrucât o atare modificare legislativă este de natură să afecteze siguranța activității desfășurate în sistemul de justiție prin atingerea adusă garanțiilor sociale recunoscute personalului din justiție, fără de care activitatea “autorității judecătorești” nu poate fi organizată și desfășurată.

În acest context normativ, este evident că o nouă modificare a pensiei de serviciu ar contraveni flagrant principiului predictibilității cadrului normativ şi privează categoria noastră profesională de o minimă stabilitate financiară pe termen scurt şi mediu, atât în viața activă, cât și după pensionare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *