Vreau card de membru!

Statutul Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial – RO

 CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Denumire, sediu si însemne

(1) Denumirea organizaţiei este „Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se poate folosi şi denumirea „Sindicatul Dicasterial”.

(2) Sindicatul Dicasterial are sediul în Timișoara și își poate deschide sedii secundare în orice oraș din țară.

(3) Sindicatul Dicasterial poate avea siglă, antet, ştampilă, cont în lei şi în valută.

Sindicatul Dicasterial poate avea adresă de e-mail, pagină de internet proprie şi pagină proprie pe reţele de socializare.

Art. 2 – Scopul înfiinţării Sindicatului Dicasterial

(1) Sindicatul Dicasterial apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor de sindicat conform Constituţiei României şi legilor ţării. Sindicatul Dicasterial acţionează în numele membrilor, având calitate procesuală activă, conform legii.

(2) Principiile fundamentale de organizare si funcţionare ale Sindicatului Dicasterial sunt Democraţia – Egalitatea în drepturi – Solidaritatea – Unitatea.

(3) Sindicatul Dicasterial este independent față de toate organele de stat, față de partidele politice și față de oricare alte organizaţii, indiferent de nivelul la care acestea sunt organizate.

Art. 3 – Obiectivele Sindicatului Dicasterial

(1) Susţinerea, la toate nivelurile, a drepturilor şi intereselor membrilor săi.

(2) Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a membrilor de sindicat.

(3) Urmărirea asigurării protecţiei profesionale şi sociale pentru membrii Sindicatului Dicasterial.

(4) Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale membrilor săi.

(5) Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, economic, umanitar, social, cultural şi sportiv.

(6) Promovarea şi susţinerea unor acţiuni care urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

(7) Demersuri permanente în vederea perfecţionării cadrului normativ specific organizării şi funcţionării grefei judiciare.

(8) Colaborarea cu alte organizaţii sindicale și/sau profesionale din ţară şi din străinătate.

(9) Promovarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale.

CAPITOLUL II – CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

Art. 4 – Dobândirea calităţii de membru de sindicat

(1) Poate fi membru al sindicatului Dicasterial personalul auxiliar de specialitate şi conex, precum şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau orice altă instituţie din subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi din instituţiile de învăţământ corespunzătoare, inclusiv personalul auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri, care îndeplineşte condiţiile legale, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, vârstă, convingeri politice şi religioase, care recunoaşte şi respectă prevederile statutului, plăteşte cotizaţia şi sprijină activ, moral şi material activitatea acestuia, precum şi a organizaţiilor sindicale la care este afiliat.

(2) Calitatea de membru se dobândeşte la cerere. Cererea poate fi transmisă prin orice mijloc de transmitere a textului – poştă, fax, e-mail.

(3) Calitatea de membru de onoare al Sindicatului Dicasterial poate fi acordată de organele de conducere ale Sindicatului Dicasterial, în semn de distincţie, unor persoane marcante, precum și reprezentanților altor organizații colaboratoare.

(4) Membrii de onoare ai Sindicatului Dicasterial pot participa la lucrările Biroului Executiv și Adunării Generale în calitate de invitaţi și au drept de vot în cadrul acestora.

(5) Poate fi membru al sindicatului Dicasterial și personalul auxiliar de specialitate și conex care s-a pensionat sau a fost eliberat din funcție, în condițiile legii, acestuia revenindu-i obligativitatea de a plăti cotizația conform statutului.

Art. 5 – Pierderea calităţii de membru de sindicat

(1) Pierderea calităţii de membru de sindicat se produce fie ca urmare a retragerii, pensionării, decesului, excluderii din profesie, fie ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere din Sindicat, având ca efect și pierderea calităţii de reprezentant ales în organele de conducere ale Sindicatului Dicasterial.

(2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al Sindicatului Dicasterial nu au niciun drept asupra patrimoniului Sindicatului Dicasterial şi sunt obligate să-si achite obligaţiile financiare către Sindicatul Dicasterial până la data pierderii calităţii de membru.

CAPITOLUL III – DREPTURI, ÎNDATORIRI ŞI SANCŢIUNI

Art. 6 – Drepturile Sindicatului Dicasterial

Drepturile Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) De a-şi elabora propriul Statut si Regulament de organizare si funcţionare.

(2) De a-şi deschide filiale.

(3) De a-şi alege liber reprezentanţii.

(4) De a-şi organiza gestiunea si activitatea.

(5) De a-şi formula programe proprii de acţiune.

(6) De a beneficia de protecția legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor.

(7) De a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de Statut.

(8) De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:

a) casa de ajutor propriu/reciproc;

b) publicaţii proprii;

c) unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;

d) fonduri proprii pentru susţinerea membrilor Sindicatului Dicasterial în caz de acţiuni sindicale, şomaj, calamitate, boala, deces, etc.;

e) fonduri de investiţii pentru sporirea bugetului Sindicatului Dicasterial.

(9) De a sprijini material membrii Sindicatului Dicasterial în exercitarea profesiei.

(10) De a organiza şi sprijini material şi financiar activităţi umanitare și cultural-artistice.

(11) De a organiza şi desfăşura cursuri de pregătire/formare/calificare profesională, în condiţiile legii.

(12) De a obţine credite şi sponsorizări, în condiţiile prevăzute de lege.

(13) De a folosi mijloacele specifice de acţiune în condiţiile prevăzute de lege.

(14) De a fi consultat la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele/acordurile colective de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere, activitatea sindicală şi alte aspecte de interes.

(15) De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat drepturile membrilor Sindicatului Dicasterial ce decurg din legislaţia specifică, din normele de dreptul muncii şi din contractele colective de muncă şi acordurile privind raporturile de serviciu.

(16) De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca şi a acordurilor colective privind raporturile de serviciu.

(17) De a primi informaţiile necesare privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate protecţiei muncii, precum și sănătăţii și securităţii în muncă la nivelul întregului sistem judiciar.

(18) De a stabili prin reglementări proprii nivelul si modul de remunerare/motivare a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale Sindicatului Dicasterial, precum si pentru personalul de specialitate si administrativ din structurile Sindicatului Dicasterial.

(19) De a se afilia la organizaţii/asociaţii pe plan internaţional.

(20) De a elabora, promova, accesa si implementa proiecte de orice tip, inclusiv cu finanțare externa.

(21) Are posibilitatea de a angaja personal pe bază de contract individual de muncă, care să desfăşoare activităţi remunerate din fondurile Sindicatului pentru aducerea la îndeplinire a scopului acestuia.

Art. 7 – Îndatoririle Sindicatului Dicasterial

Îndatoririle Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) De a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, umanitare, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi de sindicat.

(2) De a negocia şi urmări aplicarea contractelor colective de munca şi acordurilor privind raporturile de serviciu.

(3) De a ţine şi organiza evidenţa strictă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.

(4) De a informa membrii asupra activităţii sindicatului.

(5) De a folosi resursele materiale, bunurile mobile şi imobile aparţinând Sindicatului Dicasterial doar potrivit intereselor membrilor săi şi de a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decât în caz de lichidare a sindicatului si în conformitate cu hotărârea luată în Adunarea Generală.

(6) De a delega, la cererea filialelor, reprezentanţi care să le asiste sau să le reprezinte interesele la negocierile cu reprezentanţii angajatorului.

(7) De a informa membrii, în cazul sancţionării acestora.

(8) De a facilita si sprijini întâlniri cu reprezentanţii angajatorului, ministerului de resort, Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi altor entităţi, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă organizaţia şi/sau membrii acesteia.

(9) Organizaţia sindicală are calitate de operator asociat în accepțiunea art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679/27.04.2016 şi are obligaţia de a prelucra datele cu caracter personal, colectate în baza prezentului contract, în concordanţă cu obligaţiile stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679/27.04.2016, având obligația corelativă de informare a persoanelor vizate, astfel cum aceasta este reglementată la art.13 şi14 din regulament.

Art. 8 – Drepturile membrilor Sindicatului Dicasterial

Drepturile membrilor Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) Apărare – membrii de sindicat au dreptul sa ceara organelor Sindicatului Dicasterial să acţioneze pentru promovarea, apărarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor lor.

(2) Asistenţă – membrii Sindicatului Dicasterial au dreptul de a primi la cerere asistenţă juridică şi/sau in probleme economico-financiare.

(3) Exprimare – Sindicatului Dicasterial apără liberul exerciţiu al tuturor drepturilor şi libertăţilor individului.

(4) Participare – membrii de sindicat au dreptul de a participa la activitatea sindicală.

(5) Alegere – orice membru de sindicat, fără discriminare, poate alege organele reprezentative conform prevederilor prezentului statut.

(6) Eligibilitate – orice membru de sindicat poate fi ales în organele de conducere ale organizației conform prevederilor prezentului statut, cu condiţia ca în ultimele 12 luni să fi fost membru al Sindicatului Dicasterial; Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial poate decide în privinţa excepţiilor de la criteriul vechimii în organizaţie, în situaţii justificate (filiale nou înfiinţate, inexistenţa altor candidaturi, interesul organizației, etc.); cursanții care au calitatea de membri ai Sindicatului Dicasterial au dreptul de a fi aleşi la nivelul structurilor proprii constituite in cadrul Sindicatului Dicasterial.

(7) Informare – membrii au dreptul sa fie informaţi cu privire la activitatea Sindicatului Dicasterial.

(8) Transparenţă – orice membru poate solicita Comisiei de cenzori verificarea activităţii financiare a Sindicatului Dicasterial, costurile fiind suportate de solicitant.

(9) Facilităţi – membrii Sindicatului Dicasterial au dreptul sa beneficieze de avantajele sau facilităţile negociate de Sindicatul Dicasterial, precum şi de alte servicii oferite de sindicat in condiţiile stabilite de organizaţie.

Art. 9 – Îndatoririle membrilor Sindicatului Dicasterial

Îndatoririle membrilor Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) Să cunoască şi să respecte statutul Sindicatului Dicasterial.

(2) Să achite la timp cotizaţia lunară.

(3) Să respecte disciplina şi ierarhia sindicală şi să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor Sindicatului Dicasterial.

(4) Să participe activ la acţiunile hotărâte de Sindicatul Dicasterial prin unitate şi solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.

(5) Să se abţină de la orice manifestări potrivnice rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor Sindicatului Dicasterial.

(6) Să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală.

(7) Să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate.

(8) Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea Sindicatului Dicasterial.

Art. 10 – Sancţiuni

(1) Pentru nerespectarea prevederilor statutare, membrul de sindicat poate fi sancţionat cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea din sindicat;

d) suspendarea dreptului de vot pentru o perioadă de 1 an;

e) excludere din sindicat.

(2) Mustrarea se face verbal. Avertismentul se dă în scris şi rămâne în evidenţa sindicatului. Excluderea din sindicat, suspendarea din sindicat şi suspendarea dreptului de vot pentru o perioadă de 1 an se dispun de către Biroul Executiv, prin decizie motivată.

(3) Decizia de sancţionare se adoptă de către Biroul Executiv, într-un termen rezonabil şi se comunică membrului de sindicat sancţionat în maximum 30 (treizeci) de zile de la adoptare.

Art. 11. Contestarea sancţiunilor

Împotriva măsurii de sancţionare, membrul de sindicat poate formula contestaţie în termen de maximum 30 de zile de la primirea comunicării.

Contestaţia se soluţionează de către Adunarea generală într-un termen rezonabil. Hotărârea Adunării generale este definitivă şi nu este supusă comunicării.

CAPITOLUL IV – COTIZAŢIA

Art. 12 – Cotizaţia

(1) Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară a fiecărui membru de sindicat.

(2) Membrii de sindicat au obligaţia de a plăti lunar o cotizaţie de 30 lei ce se reţine prin statul de plată. Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă potrivit prevederilor Codului fiscal.

(3) Cotizaţia se plăteşte începând din luna în care a fost exprimată opţiunea de aderare la Sindicatul Dicasterial.

(4) La cererea membrului de sindicat, prin excepție de la alin. (2), cotizația poate fi de 0,50% din venitul salarial brut realizat și este deductibilă  potrivit prevederilor Codului fiscal.

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 13 – Structura organizatorică

Structura organizatorică a Sindicatului Dicasterial cuprinde:

a) Adunarea Generală;

b) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial;

c) Comisia de cenzori;

d) Filiale (la momentul constituirii acestora);

e) Consiliul reprezentanților teritoriali.

Art. 14 – Organele de conducere

Organele de conducere ale sindicatului sunt:

(1) Adunarea Generală;

(2) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial (denumit in continuare Birou Executiv);

(3) Biroul Executiv al filialei (la momentul constituirii filialelor);

(4) Consiliul reprezentanților teritoriali;

(5) Secretarul general al sindicatului.

 ADUNAREA GENERALĂ

Art. 15 – Adunarea Generală – componență

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Sindicatului Dicasterial şi este alcătuită din:

a) Membrii Biroului Executiv al Sindicatului Dicasterial;

b) Membrii Consiliului reprezentanților teritoriali;

c) Delegații filialelor (la momentul constituirii acestora).

(2) O dată la 3 ani, fiecare instanţă/parchet în care funcţionează membri de sindicat îşi va desemna un reprezentant local.

Totodată, se va desemna un reprezentant teritorial – la nivelul curții de apel/parchetului de pe lângă curtea de apel respectivă/respectiv, pentru a reprezenta membrii de sindicat din aria teritorială de competență a curții de apel/parchet de pe lângă curte de apel și pentru a participa la adunarea generală, cu drept de vot.

La curțile de apel/parchetele de pe lângă curțile de apel care au în circumscripție/subordonate 3 sau mai multe tribunale/parchete de pe lângă tribunal se pot alege 2 sau 3 reprezentanți teritoriali, aceștia având un singur drept de vot în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi va fi comunicată cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilită pentru adunarea generală, urmând ca reprezentantul local să o aducă la cunoștință, spre informare şi consultare, membrilor din cadrul instanţei/parchetului respectiv, cu cel puţin 2 zile înaintea datei stabilită pentru adunarea generală.

În cazul declanşării grevei, comunicarea ordinii de zi nu trebuie să respecte dispoziţiile anterioare privind termenele.

Procedura de desfășurare a adunărilor locale va fi stabilită și comunicată, o dată cu ordinea de zi, de către Biroul executiv al sindicatului.

În ceea ce priveşte Serviciile teritoriale şi Birourile teritoriale ale D.I.I.C.O.T. și D.N.A. aceştia îşi vor desemna un singur reprezentant.

Măsura nu limitează membri de sindicat la a participa personal în cadrul adunării generale.

Art. 16 – Întrunirea, Convocarea și Ședințele Adunării Generale

(1) Întrunire – Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.

(2) Convocare – Adunarea Generală Ordinară poate fi convocată la cererea Preşedintelui, Biroului executiv sau la cererea scrisă a 1/2 din membrii sindicatului, iar Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea Preşedintelui, Biroului executiv sau la cererea scrisă a 1/4 din membrii sindicatului.

Convocarea adunărilor va fi anunţată tuturor membrilor de sindicat prin trimiterea adresei de convocare prin email, fax sau poştă, precum şi prin orice alt mijloc electronic de transmitere a mesajului și va cuprinde locul şi data desfăşurării, precum şi ordinea de zi.

(3) Ședințe – Şedinţele ordinare sunt statutar întrunite în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor din care este alcătuită, iar cele extraordinare în prezența a 1/3 din numărul membrilor din care este alcătuită. Rezoluţiile se adoptă cu o majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi. La stabilirea cvorumului se iau în calcul și persoanele prezente on line, în sistem videoconferință sau orice aplicaţie care permite comunicarea on-line.

(4) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2) și (3), în termen de cel mult 30 de zile, Biroul Executiv convoacă o nouă Adunare Generală, cvorumul de prezenţă aplicabil fiind de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor din care este alcătuită.

(5) Lucrările Adunării Generale sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor statutului pentru desfăşurarea Adunării generale, preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care va fi supusă la vot, pe puncte, urmând a fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Ordinea de zi poate fi suplimentată, urmând a fi supusă la vot în vederea adoptării, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Punctele de vedere asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de toţi membrii prezenți.

Art. 17 – Atribuţiile Adunării generale

Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a) Analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere ale sindicatului;

b) Analizează şi hotărăşte asupra principalelor probleme ale sindicatului;

c) Stabileşte strategia, programul şi obiectivele imediate şi de perspectivă ale sindicatului;

d) Decide afilierea sau dezafilierea sindicatului;

e) Adoptă modificări la statut;

f) Alege odată la 3 ani Preşedintele, Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori;

g) Analizează şi aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada dintre două Adunări generale;

h) Hotărăşte asupra contestaţiilor formulate împotriva deciziilor privind măsurile de sancţionare aplicate membrilor sindicatului;

i) Hotărăşte asupra cererilor privind revocarea Preşedintelui, a membrilor Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori;

j) Soluţionează contestaţiile formulate împotriva soluţiei de respingere a cererii privind obţinerea calităţii de membru de sindicat.

Art. 18 – Adoptarea hotărârilor Adunării generale

Hotărârile Adunării Generale se iau pe baza votului majorității simple a membrilor prezenți.

Membrii care nu pot participa la Adunarea Generală, indiferent de motivul neparticipării, vor comunica în scris președintelui votul pe care înțeleg să îl exercite în cadrul adunării generale sau vor împuternici în scris un alt membru cu drept de vot în cadrul adunării generale, pentru a vota în numele său, situație în care va preciza și votul pe care acesta are dreptul să-l exercite.

La lucrările Adunării generale a sindicatului pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţii angajatorului, precum şi ai altor organizaţii, conform intereselor membrilor de sindicat.

BIROU EXECUTIV

Art. 19 – Biroul Executiv

(1) Între şedinţele Adunării generale ale sindicatului, conducerea Sindicatului Dicasterial este asigurată de un Birou Executiv ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani.

În cazul în care, pe parcursul unui mandat de 3 ani numărul membrilor biroului scade din diferite motive, în prima Adunare Generală Ordinară anuală se organizează alegeri pentru ocuparea posturilor vacante.

Membrii Biroului Sindicatului Dicasterial aleşi prin vot în organele de conducere la diferite niveluri ale organizaţiei, pot renunţa la această calitate.

Renunţarea se notifică Biroului Executiv.

  (2) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial îşi va păstra componenţa iniţială şi este alcătuit din:

– Preşedinte;

– Doi vicepreşedinţi – dintre care unul se alege din rândul membrilor de sindicat angajaţi ai instanţelor judecătoreşti şi unul din rândul membrilor de sindicat angajaţi ai parchetelor;

– Secretar;

– 3 membri.

(3) La momentul constituirii filialelor, în situaţia în care aceasta îşi va înfiinţa un Birou Executiv propriu, preşedintele filialei poate participa la şedinţele Biroului Executiv al Sindicatului Dicasterial, iar în caz de absenţă poate fi substituit de vicepreşedintele filialei.

În situaţia în care nu se poate înfiinţa Birou Executiv propriu la nivelul filialei, se va alege din cadrul acesteia un reprezentant care poate participa la şedinţele Biroului Executiv al Sindicatului Dicasterial.

(4) Membrii Biroului executiv vor asigura de drept interimatul funcțiilor, după expirarea mandatului pentru care au fost aleși, până la înscrierea în Registrul special ținut de judecătorie a modificărilor intervenite cu privire la componența acestuia, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea mandatului.

Art. 20 – Şedinţele Biroului Executiv

(1) Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Prezenţa membrilor biroului la şedinţe este obligatorie, absenţa vreunuia dintre membri urmând a fi motivată în scris.

(2) Președintele convoacă Biroul Executiv, stabilește ordinea de zi, asigură informarea adecvată a membrilor biroului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

În lipsa președintelui, ședințele sunt prezidate de un vicepreședinte, desemnat expres, în scris, de acesta.

În măsura în care preşedintele se află în imposibilitatea de a desemna vicepreşedintele care să-l înlocuiască, şedinţele biroului sunt prezidate de un preşedinte ales, ad-hoc, de membrii biroului cu votul majorităţii membrilor săi.

(3) Biroul Executiv este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin ½ dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(4) Convocarea pentru întrunirea Biroului Executiv va fi transmisă membrilor consiliului cel puţin 48 ore înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise, telefonice sau electronice. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi supusă dezbaterii. În situaţii excepţionale, ordinea de zi poate fi suplimentată şi va fi supusă aprobării membrilor prezenţi care decid, cu majoritate simplă, aprobarea sau respingerea acesteia.

(5) Biroul Executiv este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi.

(6) Biroul Executiv adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv. Deciziile biroului se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul sindicatului, pe pagina de internet proprie sau pe pagina proprie pe reţelele de socializare – în măsura în care sunt create. În situaţii excepţionale, Biroul Executiv adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(7) Împotriva deciziilor Biroului executiv se poate formula contestaţie în termen de maximum 30 de zile de la aducerea la cunoştinţă, conform alin. 6.

Contestaţia se soluţionează de către Adunarea generală într-un termen rezonabil. Hotărârea Adunării generale este definitivă şi nu este supusă comunicării.

(8) Şedinţele Biroului executiv nu sunt publice. La ședințele Biroului executiv pot participa, la cerere, membri ai sindicatului.

(9) Cvorumul pentru şedinţele Biroului executiv este de jumătate plus unu dintre membrii săi. În cazul şedinţelor extraordinare, în raport de urgenţa problemelor aflate pe ordinea de zi, dacă nu se poate întruni cvorumul de jumătate plus unu dintre membrii săi, Biroul Executiv poate funcţiona cu cel puţin 3 dintre membrii săi, deciziile adoptate urmând a fi luate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(10) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile Biroului executiv se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii săi. Deciziile biroului se aduc la cunoştinţa celor interesați.

Art. 21 – Atribuţiile Biroului executiv

Atribuţiile principale ale Biroului Executiv sunt următoarele:

a) Conduce, între două Adunări generale, activităţile curente ale sindicatului;

b) Pune în executare hotărârile adoptate de Adunarea Generală;

c) Propune modificări la statut;

d) Execută bugetul sindicatului;

e) Aprobă sau respinge cererile de aderare în calitate de membru de sindicat;

f) Exclude membrii de sindicat;

g) Organizează sistemul de întrajutorare al membrilor de sindicat;

h) Asigură rezolvarea în termen a cererilor şi sesizărilor membrilor de sindicat;

i) Propune afilierea sau dezafilierea sindicatului;

j) Armonizează, promovează şi apără interesele filialelor (din momentul constituirii filialelor);

k) Coordonează activitatea filialelor (din momentul constituirii filialelor);

l) Validează rezultatele alegerilor la nivel de filiale (la momentul constituirii filialelor);

m) Numeşte preşedinţii interimari de filiale până la efectuarea alegerilor (la momentul constituirii filialelor);

n) Numeşte preşedinţii filialelor şi/sau reprezentanţii Sindicatului Naţional Dicasterial în organismele bipartite/tripartite după caz.

o) Asigură încheierea contractelor individuale de muncă, a convenţiilor/acordurilor/ protocoalelor de colaborare;

p) Hotărăşte sancţiuni;

q) Elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare privind modalitatea de constituire, organizare şi funcționare a filialelor, Regulamentul privind atribuțiile Consiliului reprezentanților și orice alte regulamente necesare în vederea interpretării sau aplicării dispozițiilor statutare;

r) Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Adunarea Generală a sindicatului.

Art. 22 – Atribuţiile Preşedintelui

Preşedintele are următoarele atribuții principale:

a) Reprezintă sindicatul în relaţia cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, angajatorii membrilor de sindicat;

b) Reprezintă sindicatul în raport cu alte organe de stat şi orice persoane fizice sau juridice;

c) Reprezintă interesele organizaţiei în cadrul structurilor sindicale la care Sindicatul Dicasterial este afiliat;

d) Reprezintă sindicatul în relaţiile cu alte sindicate din ţară şi străinătate;

e) Prezidează şedinţele şi coordonează activitatea Biroului executiv;

f) Prezidează şedinţele Adunării generale a sindicatului;

g) Convoacă şedinţele Biroului executiv şi Adunării generale;

h) Acordă mandat de reprezentare al sindicatului, oricărui membru al Biroului executiv, iar în caz de necesitate, oricărui membru de sindicat;

i) Angajează patrimoniul Sindicatului în raporturile cu terţii;

j) În exercitarea atribuţiilor, Preşedintele emite dispoziţii.

Art. 23 – Preşedintele interimar al sindicatului

În situaţia în care Preşedintele Sindicatului este detaşat sau numit, temporar, într-o funcţie publică în cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau altei instituţii din sistemul de justiţie sau, din orice motiv, nu îşi poate exercita atribuţiile statutare, acesta este de drept suspendat din funcţia pe care o ocupă în cadrul Sindicatului pe întreaga perioadă a detaşării, numirii sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor.

Atribuţiile Preşedintelui vor fi preluate automat de către unul dintre cei doi Vicepreşedinţi în funcţie al organizaţiei sindicale, desemnat expres de acesta, care va dobândi de la acea dată calitatea de Preşedinte interimar al Sindicatului Dicasterial.

Art. 24 – Revocarea membrilor organelor de conducere

Membrii organelor de conducere ai sindicatului pot fi revocaţi din funcţie pentru încălcarea gravă a statutului sindicatului sau neîndeplinirea hotărârilor adoptate de organele de conducere ale sindicatului, de către Adunarea Generală, cu votul a jumătate plus unul din membrii sindicatului.

Art. 25 – Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este organ de control în problemele economico-financiare ale sindicatului şi este formată din trei membri şi îşi păstrează componenţa iniţială.

Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală a sindicatului, pe un mandat de 3 ani de zile.

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:

  • Verifică periodic şi ori de câte ori este nevoie activitatea financiară şi economică a sindicatului;
  • Urmăreşte şi verifică execuţia bugetară, modul cum sunt folosite fondurile băneşti şi bunurile materiale ale sindicatului;
  • Întocmeşte şi verifică bilanţul contabil;
  • Propune măsuri în urma neregulilor constatate.

Membrii Comisiei de cenzori vor asigura de drept interimatul funcțiilor, după expirarea mandatului pentru care au fost aleși, până la înscrierea în Registrul special ținut de judecătorie a modificărilor intervenite cu privire la componența acesteia, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea mandatului.

FILIALE

Art. 26. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial își poate constitui filiale la nivel de angajator, în urma obținerii reprezentativității la nivel de angajator, conform prevederilor legale în vigoare.

Modalitatea de constituire, organizare şi funcţionare a filialelor va fi stabilită printr-un Regulament de Organizare şi Funcţionare elaborat de Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial.

CONSILIUL REPREZENTANȚILOR TERITORIALI

Art. 261 – Consiliul reprezentanților teritoriali

(1) Consiliul reprezentanților teritoriali este constituit din reprezentanții desemnați la nivelul curților de apel și ai parchetelor de pe lângă curțile de apel în care funcționează membri de sindicat.

(2) Consiliul reprezintă sindicatul în relația cu membrii, conducerile CA, PCA la nivelul cărora au fost desemnați și ale instanțelor arondate/unităților subordonate, în vederea aducerii la îndeplinire a rolului sindicatului, participă și votează în cadrul adunărilor generale ale Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

(3) După desemnare în cadrul adunărilor locale, reprezentanții vor fi împuterniciți să exercite această calitate prin Dispoziție a președintelui sindicatului, pe o perioadă de 3 ani de zile.

(4) Atribuțiile concrete și modul de organizare ale Consiliului reprezentanților vor fi stabilite prin regulament de Biroul executiv.

(5) Reprezentanții teritoriali vor asigura, de drept, interimatul funcțiilor, după expirarea mandatului pentru care au fost aleși, până la înscrierea în Registrul special ținut de judecătorie a modificărilor intervenite cu privire la componența Consiliului, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea mandatului.

SECRETARUL GENERAL AL SINDICATULUI

Art. 262 Secretarul general al sindicatului

Secretarul general al sindicatului este ales din rândul membrilor de sindicat de către membrii Biroului executiv și reprezentanții teritoriali, prin votul majorității simple a acestora.

În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Secretarul general al sindicatului poate fi angajat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată și desfășoară activitate sindicală în sprijinul şi sub coordonarea directă a președintelui sindicatului.

Procedura de recrutare a secretarului general al sindicatului este stabilită de Biroul executiv.

CAPITOLUL VI – FONDURILE ŞI MIJLOACELE MATERIALE ALE SINDICATULUI

Art. 27 – Constituirea fondurilor sindicatului

Mijloacele materiale şi financiare ale sindicatului se constituie din:

a) Cotizaţia individuală a membrilor de sindicat;

b) Bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, provenite din donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, conform legii şi alte surse.

c) redirecționarea procentului de 2% din impozitul pe venit de către membrii de sindicat, în cazul în care membrii aleg să-l acorde sindicatului.

Art. 28 – Utilizarea fondurilor sindicatului

Sindicatul are buget anual de venituri şi cheltuieli proprii din care se pot deconta:

– diurnă de 100 RON/zi, cheltuielile de transport (bilet CFR, bonuri combustibil, avion) şi cazare pentru persoanele care merg în delegaţie;

– diurnă de 30 lei/zi, cheltuielile de transport (bilet CFR, bonuri combustibil, avion) şi cazare pentru persoanele care participă la mitinguri sau manifestări;

– ajutor pentru cazuri medicale sau familiale deosebite, în cuantum de până la 2500 lei, în funcţie de gravitatea situaţiei. Ajutorul poate fi suplimentat prin decizia Biroului executiv;

De asemenea, în limita fondurilor, Sindicatul va putea achiziţiona servicii de telefonie mobilă (inclusiv aparate telefonice).

Fondurile se mai pot utiliza şi pentru:

a) Finanţarea de acţiuni organizatorice, folosirea mijloacelor mass-media (inclusiv servicii de internet), procurarea de obiecte inventar necesare bunei desfăşurări a activităţii sindicatului;

b) Finanţarea de activităţi sociale, cultural-sportive şi artistice, cât şi pentru plata taxelor şi impozitelor;

c) Acordarea de ajutoare sociale şi cadouri membrilor de sindicat cu ocazia zilelor festive;

d) Activităţi turistice, administrative, educative, studii, cheltuieli de protocol;

e) Relaţii intersindicale interne şi externe şi cota parte afiliere;

f) Finanţarea altor acţiuni sau servicii de interes pentru mişcarea sindicală.

Dreptul la semnătură pentru activitatea financiară îl are numai Preşedintele.

Dreptul de semnătură poate fi delegat, prin dispoziţie a Preşedintelui, şi altui membru, în situaţia în care se impune acest lucru.

CAPITOLUL VII – REORGANIZAREA SINDICATULUI

Art. 29 – Reorganizarea sindicatului

Reorganizarea, divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului poate fi hotărâtă doar de Adunarea Generală cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate din numărul total de membri de sindicat.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 30 – Dispoziţii finale

Prezentul statut a fost redactat în 3 exemplare originale, dintre care, un exemplar pentru arhiva Sindicatului Dicasterial şi două exemplare pentru a fi depuse în instanţă.

Statutul Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial – RO

 CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Denumire, sediu si însemne

(1) Denumirea organizaţiei este „Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se poate folosi şi denumirea „Sindicatul Dicasterial”.

(2) Sindicatul Dicasterial are sediul în Timișoara și își poate deschide sedii secundare în orice oraș din țară.

(3) Sindicatul Dicasterial poate avea siglă, antet, ştampilă, cont în lei şi în valută.

Sindicatul Dicasterial poate avea adresă de e-mail, pagină de internet proprie şi pagină proprie pe reţele de socializare.

Art. 2 – Scopul înfiinţării Sindicatului Dicasterial

(1) Sindicatul Dicasterial apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor de sindicat conform Constituţiei României şi legilor ţării. Sindicatul Dicasterial acţionează în numele membrilor, având calitate procesuală activă, conform legii.

(2) Principiile fundamentale de organizare si funcţionare ale Sindicatului Dicasterial sunt Democraţia – Egalitatea în drepturi – Solidaritatea – Unitatea.

(3) Sindicatul Dicasterial este independent față de toate organele de stat, față de partidele politice și față de oricare alte organizaţii, indiferent de nivelul la care acestea sunt organizate.

Art. 3 – Obiectivele Sindicatului Dicasterial

(1) Susţinerea, la toate nivelurile, a drepturilor şi intereselor membrilor săi.

(2) Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a membrilor de sindicat.

(3) Urmărirea asigurării protecţiei profesionale şi sociale pentru membrii Sindicatului Dicasterial.

(4) Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale membrilor săi.

(5) Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, economic, umanitar, social, cultural şi sportiv.

(6) Promovarea şi susţinerea unor acţiuni care urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

(7) Demersuri permanente în vederea perfecţionării cadrului normativ specific organizării şi funcţionării grefei judiciare.

(8) Colaborarea cu alte organizaţii sindicale și/sau profesionale din ţară şi din străinătate.

(9) Promovarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale.

CAPITOLUL II – CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

Art. 4 – Dobândirea calităţii de membru de sindicat

(1) Poate fi membru al sindicatului Dicasterial personalul auxiliar de specialitate şi conex, precum şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau orice altă instituţie din subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi din instituţiile de învăţământ corespunzătoare, inclusiv personalul auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri, care îndeplineşte condiţiile legale, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, vârstă, convingeri politice şi religioase, care recunoaşte şi respectă prevederile statutului, plăteşte cotizaţia şi sprijină activ, moral şi material activitatea acestuia, precum şi a organizaţiilor sindicale la care este afiliat.

(2) Calitatea de membru se dobândeşte la cerere. Cererea poate fi transmisă prin orice mijloc de transmitere a textului – poştă, fax, e-mail.

(3) Calitatea de membru de onoare al Sindicatului Dicasterial poate fi acordată de organele de conducere ale Sindicatului Dicasterial, în semn de distincţie, unor persoane marcante, precum și reprezentanților altor organizații colaboratoare.

(4) Membrii de onoare ai Sindicatului Dicasterial pot participa la lucrările Biroului Executiv și Adunării Generale în calitate de invitaţi și au drept de vot în cadrul acestora.

(5) Poate fi membru al sindicatului Dicasterial și personalul auxiliar de specialitate și conex care s-a pensionat sau a fost eliberat din funcție, în condițiile legii, acestuia revenindu-i obligativitatea de a plăti cotizația conform statutului.

Art. 5 – Pierderea calităţii de membru de sindicat

(1) Pierderea calităţii de membru de sindicat se produce fie ca urmare a retragerii, pensionării, decesului, excluderii din profesie, fie ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere din Sindicat, având ca efect și pierderea calităţii de reprezentant ales în organele de conducere ale Sindicatului Dicasterial.

(2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al Sindicatului Dicasterial nu au niciun drept asupra patrimoniului Sindicatului Dicasterial şi sunt obligate să-si achite obligaţiile financiare către Sindicatul Dicasterial până la data pierderii calităţii de membru.

CAPITOLUL III – DREPTURI, ÎNDATORIRI ŞI SANCŢIUNI

Art. 6 – Drepturile Sindicatului Dicasterial

Drepturile Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) De a-şi elabora propriul Statut si Regulament de organizare si funcţionare.

(2) De a-şi deschide filiale.

(3) De a-şi alege liber reprezentanţii.

(4) De a-şi organiza gestiunea si activitatea.

(5) De a-şi formula programe proprii de acţiune.

(6) De a beneficia de protecția legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor.

(7) De a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de Statut.

(8) De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:

a) casa de ajutor propriu/reciproc;

b) publicaţii proprii;

c) unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;

d) fonduri proprii pentru susţinerea membrilor Sindicatului Dicasterial în caz de acţiuni sindicale, şomaj, calamitate, boala, deces, etc.;

e) fonduri de investiţii pentru sporirea bugetului Sindicatului Dicasterial.

(9) De a sprijini material membrii Sindicatului Dicasterial în exercitarea profesiei.

(10) De a organiza şi sprijini material şi financiar activităţi umanitare și cultural-artistice.

(11) De a organiza şi desfăşura cursuri de pregătire/formare/calificare profesională, în condiţiile legii.

(12) De a obţine credite şi sponsorizări, în condiţiile prevăzute de lege.

(13) De a folosi mijloacele specifice de acţiune în condiţiile prevăzute de lege.

(14) De a fi consultat la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele/acordurile colective de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere, activitatea sindicală şi alte aspecte de interes.

(15) De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat drepturile membrilor Sindicatului Dicasterial ce decurg din legislaţia specifică, din normele de dreptul muncii şi din contractele colective de muncă şi acordurile privind raporturile de serviciu.

(16) De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca şi a acordurilor colective privind raporturile de serviciu.

(17) De a primi informaţiile necesare privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate protecţiei muncii, precum și sănătăţii și securităţii în muncă la nivelul întregului sistem judiciar.

(18) De a stabili prin reglementări proprii nivelul si modul de remunerare/motivare a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale Sindicatului Dicasterial, precum si pentru personalul de specialitate si administrativ din structurile Sindicatului Dicasterial.

(19) De a se afilia la organizaţii/asociaţii pe plan internaţional.

(20) De a elabora, promova, accesa si implementa proiecte de orice tip, inclusiv cu finanțare externa.

(21) Are posibilitatea de a angaja personal pe bază de contract individual de muncă, care să desfăşoare activităţi remunerate din fondurile Sindicatului pentru aducerea la îndeplinire a scopului acestuia.

Art. 7 – Îndatoririle Sindicatului Dicasterial

Îndatoririle Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) De a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, umanitare, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi de sindicat.

(2) De a negocia şi urmări aplicarea contractelor colective de munca şi acordurilor privind raporturile de serviciu.

(3) De a ţine şi organiza evidenţa strictă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.

(4) De a informa membrii asupra activităţii sindicatului.

(5) De a folosi resursele materiale, bunurile mobile şi imobile aparţinând Sindicatului Dicasterial doar potrivit intereselor membrilor săi şi de a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decât în caz de lichidare a sindicatului si în conformitate cu hotărârea luată în Adunarea Generală.

(6) De a delega, la cererea filialelor, reprezentanţi care să le asiste sau să le reprezinte interesele la negocierile cu reprezentanţii angajatorului.

(7) De a informa membrii, în cazul sancţionării acestora.

(8) De a facilita si sprijini întâlniri cu reprezentanţii angajatorului, ministerului de resort, Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi altor entităţi, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă organizaţia şi/sau membrii acesteia.

(9) Organizaţia sindicală are calitate de operator asociat în accepțiunea art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679/27.04.2016 şi are obligaţia de a prelucra datele cu caracter personal, colectate în baza prezentului contract, în concordanţă cu obligaţiile stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679/27.04.2016, având obligația corelativă de informare a persoanelor vizate, astfel cum aceasta este reglementată la art.13 şi14 din regulament.

Art. 8 – Drepturile membrilor Sindicatului Dicasterial

Drepturile membrilor Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) Apărare – membrii de sindicat au dreptul sa ceara organelor Sindicatului Dicasterial să acţioneze pentru promovarea, apărarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor lor.

(2) Asistenţă – membrii Sindicatului Dicasterial au dreptul de a primi la cerere asistenţă juridică şi/sau in probleme economico-financiare.

(3) Exprimare – Sindicatului Dicasterial apără liberul exerciţiu al tuturor drepturilor şi libertăţilor individului.

(4) Participare – membrii de sindicat au dreptul de a participa la activitatea sindicală.

(5) Alegere – orice membru de sindicat, fără discriminare, poate alege organele reprezentative conform prevederilor prezentului statut.

(6) Eligibilitate – orice membru de sindicat poate fi ales în organele de conducere ale organizației conform prevederilor prezentului statut, cu condiţia ca în ultimele 12 luni să fi fost membru al Sindicatului Dicasterial; Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial poate decide în privinţa excepţiilor de la criteriul vechimii în organizaţie, în situaţii justificate (filiale nou înfiinţate, inexistenţa altor candidaturi, interesul organizației, etc.); cursanții care au calitatea de membri ai Sindicatului Dicasterial au dreptul de a fi aleşi la nivelul structurilor proprii constituite in cadrul Sindicatului Dicasterial.

(7) Informare – membrii au dreptul sa fie informaţi cu privire la activitatea Sindicatului Dicasterial.

(8) Transparenţă – orice membru poate solicita Comisiei de cenzori verificarea activităţii financiare a Sindicatului Dicasterial, costurile fiind suportate de solicitant.

(9) Facilităţi – membrii Sindicatului Dicasterial au dreptul sa beneficieze de avantajele sau facilităţile negociate de Sindicatul Dicasterial, precum şi de alte servicii oferite de sindicat in condiţiile stabilite de organizaţie.

Art. 9 – Îndatoririle membrilor Sindicatului Dicasterial

Îndatoririle membrilor Sindicatului Dicasterial sunt:

(1) Să cunoască şi să respecte statutul Sindicatului Dicasterial.

(2) Să achite la timp cotizaţia lunară.

(3) Să respecte disciplina şi ierarhia sindicală şi să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor Sindicatului Dicasterial.

(4) Să participe activ la acţiunile hotărâte de Sindicatul Dicasterial prin unitate şi solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.

(5) Să se abţină de la orice manifestări potrivnice rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor Sindicatului Dicasterial.

(6) Să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală.

(7) Să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate.

(8) Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea Sindicatului Dicasterial.

Art. 10 – Sancţiuni

(1) Pentru nerespectarea prevederilor statutare, membrul de sindicat poate fi sancţionat cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea din sindicat;

d) suspendarea dreptului de vot pentru o perioadă de 1 an;

e) excludere din sindicat.

(2) Mustrarea se face verbal. Avertismentul se dă în scris şi rămâne în evidenţa sindicatului. Excluderea din sindicat, suspendarea din sindicat şi suspendarea dreptului de vot pentru o perioadă de 1 an se dispun de către Biroul Executiv, prin decizie motivată.

(3) Decizia de sancţionare se adoptă de către Biroul Executiv, într-un termen rezonabil şi se comunică membrului de sindicat sancţionat în maximum 30 (treizeci) de zile de la adoptare.

Art. 11. Contestarea sancţiunilor

Împotriva măsurii de sancţionare, membrul de sindicat poate formula contestaţie în termen de maximum 30 de zile de la primirea comunicării.

Contestaţia se soluţionează de către Adunarea generală într-un termen rezonabil. Hotărârea Adunării generale este definitivă şi nu este supusă comunicării.

CAPITOLUL IV – COTIZAŢIA

Art. 12 – Cotizaţia

(1) Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară a fiecărui membru de sindicat.

(2) Membrii de sindicat au obligaţia de a plăti lunar o cotizaţie de 30 lei ce se reţine prin statul de plată. Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă potrivit prevederilor Codului fiscal.

(3) Cotizaţia se plăteşte începând din luna în care a fost exprimată opţiunea de aderare la Sindicatul Dicasterial.

(4) La cererea membrului de sindicat, prin excepție de la alin. (2), cotizația poate fi de 0,50% din venitul salarial brut realizat și este deductibilă  potrivit prevederilor Codului fiscal.

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 13 – Structura organizatorică

Structura organizatorică a Sindicatului Dicasterial cuprinde:

a) Adunarea Generală;

b) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial;

c) Comisia de cenzori;

d) Filiale (la momentul constituirii acestora);

e) Consiliul reprezentanților teritoriali.

Art. 14 – Organele de conducere

Organele de conducere ale sindicatului sunt:

(1) Adunarea Generală;

(2) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial (denumit in continuare Birou Executiv);

(3) Biroul Executiv al filialei (la momentul constituirii filialelor);

(4) Consiliul reprezentanților teritoriali;

(5) Secretarul general al sindicatului.

 ADUNAREA GENERALĂ

Art. 15 – Adunarea Generală – componență

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Sindicatului Dicasterial şi este alcătuită din:

a) Membrii Biroului Executiv al Sindicatului Dicasterial;

b) Membrii Consiliului reprezentanților teritoriali;

c) Delegații filialelor (la momentul constituirii acestora).

(2) O dată la 3 ani, fiecare instanţă/parchet în care funcţionează membri de sindicat îşi va desemna un reprezentant local.

Totodată, se va desemna un reprezentant teritorial – la nivelul curții de apel/parchetului de pe lângă curtea de apel respectivă/respectiv, pentru a reprezenta membrii de sindicat din aria teritorială de competență a curții de apel/parchet de pe lângă curte de apel și pentru a participa la adunarea generală, cu drept de vot.

La curțile de apel/parchetele de pe lângă curțile de apel care au în circumscripție/subordonate 3 sau mai multe tribunale/parchete de pe lângă tribunal se pot alege 2 sau 3 reprezentanți teritoriali, aceștia având un singur drept de vot în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi va fi comunicată cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilită pentru adunarea generală, urmând ca reprezentantul local să o aducă la cunoștință, spre informare şi consultare, membrilor din cadrul instanţei/parchetului respectiv, cu cel puţin 2 zile înaintea datei stabilită pentru adunarea generală.

În cazul declanşării grevei, comunicarea ordinii de zi nu trebuie să respecte dispoziţiile anterioare privind termenele.

Procedura de desfășurare a adunărilor locale va fi stabilită și comunicată, o dată cu ordinea de zi, de către Biroul executiv al sindicatului.

În ceea ce priveşte Serviciile teritoriale şi Birourile teritoriale ale D.I.I.C.O.T. și D.N.A. aceştia îşi vor desemna un singur reprezentant.

Măsura nu limitează membri de sindicat la a participa personal în cadrul adunării generale.

Art. 16 – Întrunirea, Convocarea și Ședințele Adunării Generale

(1) Întrunire – Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.

(2) Convocare – Adunarea Generală Ordinară poate fi convocată la cererea Preşedintelui, Biroului executiv sau la cererea scrisă a 1/2 din membrii sindicatului, iar Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea Preşedintelui, Biroului executiv sau la cererea scrisă a 1/4 din membrii sindicatului.

Convocarea adunărilor va fi anunţată tuturor membrilor de sindicat prin trimiterea adresei de convocare prin email, fax sau poştă, precum şi prin orice alt mijloc electronic de transmitere a mesajului și va cuprinde locul şi data desfăşurării, precum şi ordinea de zi.

(3) Ședințe – Şedinţele ordinare sunt statutar întrunite în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor din care este alcătuită, iar cele extraordinare în prezența a 1/3 din numărul membrilor din care este alcătuită. Rezoluţiile se adoptă cu o majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi. La stabilirea cvorumului se iau în calcul și persoanele prezente on line, în sistem videoconferință sau orice aplicaţie care permite comunicarea on-line.

(4) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2) și (3), în termen de cel mult 30 de zile, Biroul Executiv convoacă o nouă Adunare Generală, cvorumul de prezenţă aplicabil fiind de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor din care este alcătuită.

(5) Lucrările Adunării Generale sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor statutului pentru desfăşurarea Adunării generale, preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care va fi supusă la vot, pe puncte, urmând a fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Ordinea de zi poate fi suplimentată, urmând a fi supusă la vot în vederea adoptării, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Punctele de vedere asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de toţi membrii prezenți.

Art. 17 – Atribuţiile Adunării generale

Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:

a) Analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere ale sindicatului;

b) Analizează şi hotărăşte asupra principalelor probleme ale sindicatului;

c) Stabileşte strategia, programul şi obiectivele imediate şi de perspectivă ale sindicatului;

d) Decide afilierea sau dezafilierea sindicatului;

e) Adoptă modificări la statut;

f) Alege odată la 3 ani Preşedintele, Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori;

g) Analizează şi aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada dintre două Adunări generale;

h) Hotărăşte asupra contestaţiilor formulate împotriva deciziilor privind măsurile de sancţionare aplicate membrilor sindicatului;

i) Hotărăşte asupra cererilor privind revocarea Preşedintelui, a membrilor Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori;

j) Soluţionează contestaţiile formulate împotriva soluţiei de respingere a cererii privind obţinerea calităţii de membru de sindicat.

Art. 18 – Adoptarea hotărârilor Adunării generale

Hotărârile Adunării Generale se iau pe baza votului majorității simple a membrilor prezenți.

Membrii care nu pot participa la Adunarea Generală, indiferent de motivul neparticipării, vor comunica în scris președintelui votul pe care înțeleg să îl exercite în cadrul adunării generale sau vor împuternici în scris un alt membru cu drept de vot în cadrul adunării generale, pentru a vota în numele său, situație în care va preciza și votul pe care acesta are dreptul să-l exercite.

La lucrările Adunării generale a sindicatului pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţii angajatorului, precum şi ai altor organizaţii, conform intereselor membrilor de sindicat.

BIROU EXECUTIV

Art. 19 – Biroul Executiv

(1) Între şedinţele Adunării generale ale sindicatului, conducerea Sindicatului Dicasterial este asigurată de un Birou Executiv ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani.

În cazul în care, pe parcursul unui mandat de 3 ani numărul membrilor biroului scade din diferite motive, în prima Adunare Generală Ordinară anuală se organizează alegeri pentru ocuparea posturilor vacante.

Membrii Biroului Sindicatului Dicasterial aleşi prin vot în organele de conducere la diferite niveluri ale organizaţiei, pot renunţa la această calitate.

Renunţarea se notifică Biroului Executiv.

  (2) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial îşi va păstra componenţa iniţială şi este alcătuit din:

– Preşedinte;

– Doi vicepreşedinţi – dintre care unul se alege din rândul membrilor de sindicat angajaţi ai instanţelor judecătoreşti şi unul din rândul membrilor de sindicat angajaţi ai parchetelor;

– Secretar;

– 3 membri.

(3) La momentul constituirii filialelor, în situaţia în care aceasta îşi va înfiinţa un Birou Executiv propriu, preşedintele filialei poate participa la şedinţele Biroului Executiv al Sindicatului Dicasterial, iar în caz de absenţă poate fi substituit de vicepreşedintele filialei.

În situaţia în care nu se poate înfiinţa Birou Executiv propriu la nivelul filialei, se va alege din cadrul acesteia un reprezentant care poate participa la şedinţele Biroului Executiv al Sindicatului Dicasterial.

(4) Membrii Biroului executiv vor asigura de drept interimatul funcțiilor, după expirarea mandatului pentru care au fost aleși, până la înscrierea în Registrul special ținut de judecătorie a modificărilor intervenite cu privire la componența acestuia, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea mandatului.

Art. 20 – Şedinţele Biroului Executiv

(1) Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Prezenţa membrilor biroului la şedinţe este obligatorie, absenţa vreunuia dintre membri urmând a fi motivată în scris.

(2) Președintele convoacă Biroul Executiv, stabilește ordinea de zi, asigură informarea adecvată a membrilor biroului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

În lipsa președintelui, ședințele sunt prezidate de un vicepreședinte, desemnat expres, în scris, de acesta.

În măsura în care preşedintele se află în imposibilitatea de a desemna vicepreşedintele care să-l înlocuiască, şedinţele biroului sunt prezidate de un preşedinte ales, ad-hoc, de membrii biroului cu votul majorităţii membrilor săi.

(3) Biroul Executiv este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin ½ dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(4) Convocarea pentru întrunirea Biroului Executiv va fi transmisă membrilor consiliului cel puţin 48 ore înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise, telefonice sau electronice. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi supusă dezbaterii. În situaţii excepţionale, ordinea de zi poate fi suplimentată şi va fi supusă aprobării membrilor prezenţi care decid, cu majoritate simplă, aprobarea sau respingerea acesteia.

(5) Biroul Executiv este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi.

(6) Biroul Executiv adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv. Deciziile biroului se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul sindicatului, pe pagina de internet proprie sau pe pagina proprie pe reţelele de socializare – în măsura în care sunt create. În situaţii excepţionale, Biroul Executiv adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(7) Împotriva deciziilor Biroului executiv se poate formula contestaţie în termen de maximum 30 de zile de la aducerea la cunoştinţă, conform alin. 6.

Contestaţia se soluţionează de către Adunarea generală într-un termen rezonabil. Hotărârea Adunării generale este definitivă şi nu este supusă comunicării.

(8) Şedinţele Biroului executiv nu sunt publice. La ședințele Biroului executiv pot participa, la cerere, membri ai sindicatului.

(9) Cvorumul pentru şedinţele Biroului executiv este de jumătate plus unu dintre membrii săi. În cazul şedinţelor extraordinare, în raport de urgenţa problemelor aflate pe ordinea de zi, dacă nu se poate întruni cvorumul de jumătate plus unu dintre membrii săi, Biroul Executiv poate funcţiona cu cel puţin 3 dintre membrii săi, deciziile adoptate urmând a fi luate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(10) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile Biroului executiv se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii săi. Deciziile biroului se aduc la cunoştinţa celor interesați.

Art. 21 – Atribuţiile Biroului executiv

Atribuţiile principale ale Biroului Executiv sunt următoarele:

a) Conduce, între două Adunări generale, activităţile curente ale sindicatului;

b) Pune în executare hotărârile adoptate de Adunarea Generală;

c) Propune modificări la statut;

d) Execută bugetul sindicatului;

e) Aprobă sau respinge cererile de aderare în calitate de membru de sindicat;

f) Exclude membrii de sindicat;

g) Organizează sistemul de întrajutorare al membrilor de sindicat;

h) Asigură rezolvarea în termen a cererilor şi sesizărilor membrilor de sindicat;

i) Propune afilierea sau dezafilierea sindicatului;

j) Armonizează, promovează şi apără interesele filialelor (din momentul constituirii filialelor);

k) Coordonează activitatea filialelor (din momentul constituirii filialelor);

l) Validează rezultatele alegerilor la nivel de filiale (la momentul constituirii filialelor);

m) Numeşte preşedinţii interimari de filiale până la efectuarea alegerilor (la momentul constituirii filialelor);

n) Numeşte preşedinţii filialelor şi/sau reprezentanţii Sindicatului Naţional Dicasterial în organismele bipartite/tripartite după caz.

o) Asigură încheierea contractelor individuale de muncă, a convenţiilor/acordurilor/ protocoalelor de colaborare;

p) Hotărăşte sancţiuni;

q) Elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare privind modalitatea de constituire, organizare şi funcționare a filialelor, Regulamentul privind atribuțiile Consiliului reprezentanților și orice alte regulamente necesare în vederea interpretării sau aplicării dispozițiilor statutare;

r) Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Adunarea Generală a sindicatului.

Art. 22 – Atribuţiile Preşedintelui

Preşedintele are următoarele atribuții principale:

a) Reprezintă sindicatul în relaţia cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, angajatorii membrilor de sindicat;

b) Reprezintă sindicatul în raport cu alte organe de stat şi orice persoane fizice sau juridice;

c) Reprezintă interesele organizaţiei în cadrul structurilor sindicale la care Sindicatul Dicasterial este afiliat;

d) Reprezintă sindicatul în relaţiile cu alte sindicate din ţară şi străinătate;

e) Prezidează şedinţele şi coordonează activitatea Biroului executiv;

f) Prezidează şedinţele Adunării generale a sindicatului;

g) Convoacă şedinţele Biroului executiv şi Adunării generale;

h) Acordă mandat de reprezentare al sindicatului, oricărui membru al Biroului executiv, iar în caz de necesitate, oricărui membru de sindicat;

i) Angajează patrimoniul Sindicatului în raporturile cu terţii;

j) În exercitarea atribuţiilor, Preşedintele emite dispoziţii.

Art. 23 – Preşedintele interimar al sindicatului

În situaţia în care Preşedintele Sindicatului este detaşat sau numit, temporar, într-o funcţie publică în cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau altei instituţii din sistemul de justiţie sau, din orice motiv, nu îşi poate exercita atribuţiile statutare, acesta este de drept suspendat din funcţia pe care o ocupă în cadrul Sindicatului pe întreaga perioadă a detaşării, numirii sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor.

Atribuţiile Preşedintelui vor fi preluate automat de către unul dintre cei doi Vicepreşedinţi în funcţie al organizaţiei sindicale, desemnat expres de acesta, care va dobândi de la acea dată calitatea de Preşedinte interimar al Sindicatului Dicasterial.

Art. 24 – Revocarea membrilor organelor de conducere

Membrii organelor de conducere ai sindicatului pot fi revocaţi din funcţie pentru încălcarea gravă a statutului sindicatului sau neîndeplinirea hotărârilor adoptate de organele de conducere ale sindicatului, de către Adunarea Generală, cu votul a jumătate plus unul din membrii sindicatului.

Art. 25 – Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este organ de control în problemele economico-financiare ale sindicatului şi este formată din trei membri şi îşi păstrează componenţa iniţială.

Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală a sindicatului, pe un mandat de 3 ani de zile.

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:

  • Verifică periodic şi ori de câte ori este nevoie activitatea financiară şi economică a sindicatului;
  • Urmăreşte şi verifică execuţia bugetară, modul cum sunt folosite fondurile băneşti şi bunurile materiale ale sindicatului;
  • Întocmeşte şi verifică bilanţul contabil;
  • Propune măsuri în urma neregulilor constatate.

Membrii Comisiei de cenzori vor asigura de drept interimatul funcțiilor, după expirarea mandatului pentru care au fost aleși, până la înscrierea în Registrul special ținut de judecătorie a modificărilor intervenite cu privire la componența acesteia, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea mandatului.

FILIALE

Art. 26. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial își poate constitui filiale la nivel de angajator, în urma obținerii reprezentativității la nivel de angajator, conform prevederilor legale în vigoare.

Modalitatea de constituire, organizare şi funcţionare a filialelor va fi stabilită printr-un Regulament de Organizare şi Funcţionare elaborat de Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial.

CONSILIUL REPREZENTANȚILOR TERITORIALI

Art. 261 – Consiliul reprezentanților teritoriali

(1) Consiliul reprezentanților teritoriali este constituit din reprezentanții desemnați la nivelul curților de apel și ai parchetelor de pe lângă curțile de apel în care funcționează membri de sindicat.

(2) Consiliul reprezintă sindicatul în relația cu membrii, conducerile CA, PCA la nivelul cărora au fost desemnați și ale instanțelor arondate/unităților subordonate, în vederea aducerii la îndeplinire a rolului sindicatului, participă și votează în cadrul adunărilor generale ale Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

(3) După desemnare în cadrul adunărilor locale, reprezentanții vor fi împuterniciți să exercite această calitate prin Dispoziție a președintelui sindicatului, pe o perioadă de 3 ani de zile.

(4) Atribuțiile concrete și modul de organizare ale Consiliului reprezentanților vor fi stabilite prin regulament de Biroul executiv.

(5) Reprezentanții teritoriali vor asigura, de drept, interimatul funcțiilor, după expirarea mandatului pentru care au fost aleși, până la înscrierea în Registrul special ținut de judecătorie a modificărilor intervenite cu privire la componența Consiliului, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea mandatului.

SECRETARUL GENERAL AL SINDICATULUI

Art. 262 Secretarul general al sindicatului

Secretarul general al sindicatului este ales din rândul membrilor de sindicat de către membrii Biroului executiv și reprezentanții teritoriali, prin votul majorității simple a acestora.

În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Secretarul general al sindicatului poate fi angajat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată și desfășoară activitate sindicală în sprijinul şi sub coordonarea directă a președintelui sindicatului.

Procedura de recrutare a secretarului general al sindicatului este stabilită de Biroul executiv.

CAPITOLUL VI – FONDURILE ŞI MIJLOACELE MATERIALE ALE SINDICATULUI

Art. 27 – Constituirea fondurilor sindicatului

Mijloacele materiale şi financiare ale sindicatului se constituie din:

a) Cotizaţia individuală a membrilor de sindicat;

b) Bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, provenite din donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, conform legii şi alte surse.

c) redirecționarea procentului de 2% din impozitul pe venit de către membrii de sindicat, în cazul în care membrii aleg să-l acorde sindicatului.

Art. 28 – Utilizarea fondurilor sindicatului

Sindicatul are buget anual de venituri şi cheltuieli proprii din care se pot deconta:

– diurnă de 100 RON/zi, cheltuielile de transport (bilet CFR, bonuri combustibil, avion) şi cazare pentru persoanele care merg în delegaţie;

– diurnă de 30 lei/zi, cheltuielile de transport (bilet CFR, bonuri combustibil, avion) şi cazare pentru persoanele care participă la mitinguri sau manifestări;

– ajutor pentru cazuri medicale sau familiale deosebite, în cuantum de până la 2500 lei, în funcţie de gravitatea situaţiei. Ajutorul poate fi suplimentat prin decizia Biroului executiv;

De asemenea, în limita fondurilor, Sindicatul va putea achiziţiona servicii de telefonie mobilă (inclusiv aparate telefonice).

Fondurile se mai pot utiliza şi pentru:

a) Finanţarea de acţiuni organizatorice, folosirea mijloacelor mass-media (inclusiv servicii de internet), procurarea de obiecte inventar necesare bunei desfăşurări a activităţii sindicatului;

b) Finanţarea de activităţi sociale, cultural-sportive şi artistice, cât şi pentru plata taxelor şi impozitelor;

c) Acordarea de ajutoare sociale şi cadouri membrilor de sindicat cu ocazia zilelor festive;

d) Activităţi turistice, administrative, educative, studii, cheltuieli de protocol;

e) Relaţii intersindicale interne şi externe şi cota parte afiliere;

f) Finanţarea altor acţiuni sau servicii de interes pentru mişcarea sindicală.

Dreptul la semnătură pentru activitatea financiară îl are numai Preşedintele.

Dreptul de semnătură poate fi delegat, prin dispoziţie a Preşedintelui, şi altui membru, în situaţia în care se impune acest lucru.

CAPITOLUL VII – REORGANIZAREA SINDICATULUI

Art. 29 – Reorganizarea sindicatului

Reorganizarea, divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului poate fi hotărâtă doar de Adunarea Generală cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate din numărul total de membri de sindicat.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 30 – Dispoziţii finale

Prezentul statut a fost redactat în 3 exemplare originale, dintre care, un exemplar pentru arhiva Sindicatului Dicasterial şi două exemplare pentru a fi depuse în instanţă.